------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------

17 mei 2020: 6e zondag van de paastijd

       Ik zal een helper sturen (Joh 14, 15-21)

Rik Nuytten


Lied 572: In de veelheid van geluiden

In de veelheid van geluiden,
in de stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord dat ons verblijdt!

(Broedergemeente 1740)


Ik vind de tekst van dit lied zeer treffend voor de tijd die we nu beleven. Door het feit dat we leven in een situatie die we nog nooit hebben meegemaakt, zijn we op zoek naar het zachte suizen van woorden die ons kunnen opbeuren en steunen. Voor de enen gaat dit makkelijker dan voor anderen, sommigen vinden rijkdom in de afzondering en de rust, anderen voelen vooral dat ze eenzaam en alleen “opgesloten” zitten en missen menselijk contact.

In de voorbije week hebben we met enkele mensen van Filosofenfontein mails uitgewisseld hoe wij ons geloof beleven in deze tijden van afzondering. Er sprak een diep verlangen uit om mekaar weer te kunnen zien, om weer samen te kunnen komen. Een verlangen naar lijfelijke ontmoeting van de mensen van de gemeenschap waar we ons zo goed bij voelen. Dit is nu weggevallen, en het ziet niet naar uit dat het snel weer terug zal kunnen komen.

Het viel mij op dat er veel minder gedacht werd aan een belangrijk element van de zondagse viering, namelijk het beleven van het sacrament van de eucharistie, en het gebed. In de handelingen staat: “Zij kwamen bijeen om te bidden en het breken van het brood”. Ik denk dat bidden en het breken van het brood essentieel is voor de beleving van ons geloof. Persoonlijk vind ik dat het beleven van het sacramentele, onze relatie met de Ene, de Vader, moeilijker is in onze afzondering, dan als we dit samen, in gemeenschap, beleven. Ik betrap mij er op dat ik veel makkelijker afdwaal als ik een elektronische bezinning volg vanop mijn computer, dan wanneer ik op zondag in de viering op Filosofenfontein zit. Samen zingen en bidden is voor mij gemakkelijker in groep, dan alleen, in afzondering, is mijn indruk.

Voor de bezinning voor deze zondag, gebruik ik de lezingen van vandaag, met enkele gedachten ter overweging.


Gebed

Als alles stil wordt

Om ons heen

Als ook binnen in ons

De stilte wordt ontdekt

Laat dan, god, die stilte klinken

Zodat we jouw appèl goed kunnen horen.Geef ons de ruimte voor die stilte

Waarin de zwaarte van de dag

Van onze schouders wordt genomen

Waarin wij thuis komen

Bij U en bij onszelf

Vrij naar Sytse de VriesEerste lezing: Hand. 8, 5-8.14-17

Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte: veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad.

Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest.


Evangelie: Joh 14, 15-21

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.


Enkele gedachten bij de lezingen van vandaag

Mijn eerste indruk was dat de lezingen van vandaag gekozen waren in functie van het feest van Hemelvaart volgende donderdag. In feite overspannen deze lezingen de hele paastijd: in een cluster van drie momenten (Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) die verwijzen naar het mysterie van de verrijzenis: “opstaan ten nieuw level”. Dit is zo ongrijpbaar voor ons, zo niet te vatten, dat er op verschillende manieren geprobeerd wordt dit op te roepen. Zo ook in de lezingen van vandaag.

In de eerste lezing valt het mij op dat Filippus naar Samaria gaat. Samaria is de streek van de “slechteriken”, de afvalligen, waar de rechtgeaarde joden uit Jeruzalem hun neus voor ophaalden. En juist deze mensen staan open voor de blijde boodschap. Zij zijn zeer onder de indruk van de wonderen die Filippus doet, in Jezus naam. En dus bekeren zij zich en worden volgeling van Christus. Dit wordt uitdrukkelijk erkend door de apostelen, die de nieuwe volgelingen de gave van de Geest komen brengen. Blijkbaar is zich bekeren niet voldoende. Je moet de gave van de Geest krijgen. Wat is die gave van de Geest? Is dat Jezus die verder leeft in ons, als we gedoopt zijn, en zijn woord gehoord hebben? In mijn bedenkingen bij het evangelie, ga ik daar verder op in.

In deze tijd van Covid-19 is het opleggen van handen niet mogelijk. Wij moeten afstand houden, en fysisch contact is er niet bij. Kunnen we op een andere manier de gave van de Geest aan mekaar doorgeven? Kan je elkaar de gave van de Geest doorgeven vanop afstand? Daarvoor zou het goed zijn beter te begrijpen wat bedoeld wordt met “de gave van de Geest”.

In het evangelie, een stukje uit de afscheidsrede van Jezus, gecomponeerd door de “geliefde leerling” Johannes, staat de belofte dat Jezus de helper zal zenden, de geest van de waarheid. Deze lezing maakt de brug over hemelvaart heen met de belofte dat de Geest wordt gegeven. En de uitleg die Jezus geeft maakt duidelijk waar je de gave van de Geest kunt vinden: Het draait om liefde. Liefde geven, en daardoor liefde ontvangen. Mij valt het op dat Jezus spreekt over de liefde tot mekaar, en de liefde tot de vader. Het vuur van Pinksteren, de bezieling en het enthousiasme, het wordt gevoed door de Liefde, liefde van de Onnoembare voor ons, van Jezus, en van ons allemaal. Ook nu we zo afstandelijk met mekaar moeten omgaan.

Als we deze tekst lezen, laat ons dan even stil worden, ons verbinden met de Ene, die, zoals zo vaak in de bijbel staat, ons niet loslaat, ons niet laat vallen. Verbinden wij ons met Hem, om zo met elkaar verbonden te zijn en te blijven. Om verbonden te zijn met allen die het nu zo moeilijk hebben.
Vragen wij de geest van de waarheid ons hierbij te helpen, om aandacht en liefde te geven en te ontvangen. Laten wij er werk van maken, ruimte scheppen in ons hart voor de Geest in al zijn veelzijdigheid.


Afsluitend gebed

Geef ons, God,
zuivere woorden, een zuiver hart,
nederigheid, kracht en geduld.
Geef ons de Geest van wijsheid en verstand,
van raad en sterkte en kennis,
waardoor we deel krijgen aan U.
Geef ons een zoekend hart, een zoekende ziel, een zoekende geest;
die Uw aangezicht wil zien;
Geef ons een hart,
dat voor Uw aangezicht nederig is.
Eeuwige onuitsprekelijke, neem de verblindende duisternis en de onkunde weg;
Eeuwige Sterkte, bevrijd ons;
Eeuwig Licht, verlicht ons:
Eeuwige Barmhartigheid, wees ons genadig.
Amen
                  (naar een gebed uit een Karolingisch Sacramentarium, 9e eeuw)

Rik Nuytten - mei 2020


------