------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------
Een weg van verstilling:
Spirituele zoektocht met teksten van Meister Eckhart

Marcel Braekers o.p. (Uitgeverij Averbode)

Winnaar van de prijs voor het religieuze boek 2014

Meister Eckhart staat meer dan ooit in de belangstelling van veel zoekende mensen.

Eckhart lezen is een proces doormaken waarbij je stilaan meer en meer durft loslaten wat zo veel eeuwen als onbetwijfelbare zekerheid werd verkondigd, maar als denken of als taal achterhaald is. Zo’n proces werkt heilzaam als het loslaten van voorstellingen die een mens verknechten of doen ineen-krimpen van angst of schuldgevoel. Veel al te menselijke zekerheden vallen weg en de kern duikt op: de Naam ‘Ik ben die zal zijn’, ‘Ik zal met je meegaan’.

In dit boek verzamelt en becommentarieert Eckhartkenner Marcel Braekers teksten van Meister Eckhart. Hij geeft ook een boeiende inleiding over de tijd waarin Eckhart leefde en wat zijn visie is.

Reeds eerder verscheen:
Meister Eckhart: Mysticus van het niet-wetende weten

Dit boek gaat over mystiek, maar het gaat evengoed over het dagelijkse leven, over de dingen die je daarin tegenkomt, over verlangens en dromen, over openheid en onbevangen luisteren naar elkaar, en over luisteren en wachten om iets van de oergrond te ondervinden waarop alles is gefundeerd. De houding van 'niet-wetend weten' is daarbij zo fundamenteel dat ze aan alles raakt: aan de alledaagse en voor de hand liggende omgang met elkaar, maar ook aan fundamentele vragen van de wijsbegeerte en theologie of aan de basishouding van de psychotherapie.
Meister Eckhart (1260-1328) is hierbij een veilige gids. Hij was een dominicaan en is een van de grondleggers van de dominicaanse spiritualiteit. Zijn teksten nodigen uit tot een interreligieuze dialoog. Daarbij was hij een van de eersten die in de volkstaal preekten en schreven, en die zich losmaakten van een al te klerikale denkwereld.

www.kerknet.be schreef over het boek
EEN WEG VAN VERSTILLING. Spirituele zoektocht met teksten van Meister Eckhart:

Marcel Braekers is de provinciale overste van de Vlaamse dominicanen, psycho-therapeut en een groot kenner van het werk van zijn middeleeuwse medebroeder Meister Eckhart (1260-1328). Pater Braekers probeert het niet bepaald makkelijke werk van de Duitse predikbroeder toegankelijk voor te stellen. "Eckhart lezen is een proces doormaken waarbij je stilaan meer en meer durft los te laten wat zo veel eeuwen als onbetwijfelbare zekerheid werd verkondigd, maar als denken of als taal achterhaald is”, schrijft Braekers.
Eckharts werk bestaat grotendeels uit preken, die niet door hem zijn neergeschreven, maar wellicht wel geautoriseerd. Braekers presenteert drie ervan in Nederlandse vertaling, waaronder de belangrijke tekst Beati pauperes spiritu. Wat is echte armoede? Ook drie fragmenten uit Eckharts traktaten worden opgenomen en besproken.

Eckhart probeert vanuit contemplatie, stilte en luisteren tot spreken te komen, om vervolgens via taal het woordeloze te bereiken. Het gaat hem erom alles los te laten en God voorbij God, God als eindeloze stilte en leegte, te leren kennen. Eckhart pleit niet voor een soort atheïsme, maar reageert tegen een al te makkelijke theologie. Hij geeft de beelden van God op. Eckhart zelf verwoordt het aldus: "Word als een kind, word doof en blind. Je eigen mijn moet niet meer zijn. Laat ruimte, laat tijd, vermijd het beeld. Ga zonder weg het smalle pad.”
Eckhart was een middeleeuwer die helemaal leefde vanuit een wereldbeeld dat ons vreemd is geworden. Toch valt op dat zijn preken best leesbaar blijven. Pater Braekers vertaalt zijn denken op persoonlijke wijze en voor onze tijd. (eds)

www.kerknet.be schreef over het boek
MEISTER ECKHART. Mysticus van het niet-wetende weten:

In de reeks Meesters in spiritualiteit van uitgeverij Averbode verscheen van de hand van dominicaan Marcel Braekers een gedegen werk over figuur, denken en werk van zijn middeleeuwse medebroeder Meister Eckhart (1260-1328), een van de belangrijkste mystici en een cruciale figuur in de zogeheten negatieve theologie. Wat wij zeggen over God, is niet God. God gaat ons godsbegrip te boven.
Braekers wil niet zozeer een zoveelste inleiding schrijven, als wel op zoek gaan naar wat kracht geeft voor een zoekend en gelovig leven vandaag. Daarbij gebruikt hij de teksten van de middeleeuwse dominicaan als handleiding. Ook verwerkt hij in zijn betoog grote poëzie om de wezenlijke boodschap te verduidelijken.

In die zin is het ook een hoogstpersoonlijk boek geworden, en de auteur begint ook met een zeer persoonlijk voorwoord over zijn eigen geloofsweg. Heel centraal staat een houding van ‘niet-wetend weten’. Geen eenvoudig werk, omdat Eckharts denken op zich wel wat leesinspanning vraagt, en omdat de auteur put uit een rijke bibliotheek om een en ander te verduidelijken. Heidegger, Rilke en zoveel anderen passeren de revue. Opvallend is wel dat de middeleeuwer één van de eersten was die schreef in de volkstaal, het Duits in zijn geval, en zich richtte naar een breed publiek. (EDS)
(Uitgeverij Averbode: €16:50)

------