------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------

             Avondprogramma 2014-2015

Oktober
     - 7 oktober :  prof. Olivier Riaudel o.p. over sacramenten (I)
     - 21 oktober: prof. Olivier Riaudel o.p. over sacramenten (II)

Er is niet alleen praktisch veel veranderd in de kerk door het grote priestertekort, ook in het theologische denken staan we aan de vooravond van een heel nieuwe invulling en beleving van sacramenten. Olivier Riaudel zal tijdens de eerste avond een algemeen kader schetsen waarin deze evolutie kan begrepen worden. De tweede avond is specifiek voor voorgangers bedoeld die verantwoordelijkheid in hun lokale gemeenschap moeten dragen.

November
    - 11 november  prof. André Cloots 'Waarom denken wij zoals we denken?
      De christelijke wortels van de moderniteit' met aandacht
      voor het boek van Gauchet Le désenchantement du monde (I)
    - 25 november  prof. André Cloots 'Waarom denken we zoals we denken?
      De christelijke wortels van de moderniteit' met aandacht
      voor het boek van Gauchet Le désenchantement du monde (II)

Kenmerkend voor onze moderniteit is de nadruk op autonomie: de autonomie van de mens, maar ook van de verschillende sferen van de cultuur zoals wetenschap, kunst, filosofie, politiek etc. Hoe is die nadruk op de autonomie kunnen groeien vanuit een (middeleeuwse) cultuur waarin de volle nadruk lag op de heteronomie? Aan de hand van o.m. het denken van de hedendaagse Franse politieke filosoof Marcel Gauchet wordt duidelijk dat dit niet zozeer moet gezien worden als een reactie tegen de godsdienst, maar dat het een beweging is die uit de godsdienst zelf is voortgekomen. Vooral de structuur van het christendom, met zijn idee van schepping en incarnatie en als godsdienst van de interpretatie, hebben daartoe bijgedragen. Gauchet noemt het christendom "la religion de la sortie de la religion". 'Sortie' betekent hier tegelijk dat we er zijn uit voortgekomen en dat we er uit wegtrekken. Althans uit wat religie vrijwel altijd is geweest, namelijk gemeenschapsreligie. De vormende factor voor het hele menselijk leven en vooral samenleven.

December
    - 9 december: Zangavond 'Zingen om de hoop levend te houden'.
      Kennismaking met allerlei bekende en minder bekende liederen
      vooral op tekst van H. Oosterhuis en muziek van A. Oomen


Januari
      "Waarom is mijn pijn niet te helen?" (Psalm)
      De vele gezichten van het lijden, onze verantwoordelijkheid en de zinvraag,
      door prof. Roger Burggraeve
     - 13 januari: De vele gezichten van het lijden en de kreet om bijstand.
     - 27 januari: Het lijden als kwaad stelt ook God in vraag.

De menselijke ervaring van het lijden verstoort telkens weer onze 'rust' en dwingt ons tot nadenken. Vooreerst willen we lijden en pijn beter begrijpen. Vandaar eerst de nodige aandacht voor de 'vele gezichten van het lijden'. Daaruit borrelen twee vragen op, namelijk een ethische en existentiële vraag.
Uit het lijden dat mensen teistert duikt het appel tot zorg en verantwoordelijk-heid op. Maar vooral duikt de zinvraag op: Waarom toch? Waarom ik? Is er wel een reden voor het lijden te vinden? Hoe valt het te rijmen met een God van liefde en goedheid? In het tweede deel staan deze zinvragen centraal, met de nodige aandacht voor enkele grote verklaringsmodellen, en vooral met een knipoog naar het boek Job.

Februari
    - 10 februari: Prof. Ives De Maeseneer: "Sta op en loop":
       vergeving van zonden in een genadeloze cultuur.

        Wat is gemakkelijker te zeggen:
        "Uw zonden zijn u vergeven" of "Sta op en loop"?
(Lc 5, 23)
Wie 'vergeving van de zonden' zegt, komt uit bij twee woorden uit de christelijke traditie die vandaag het minst begrepen worden: zonde en genade. Hun betekenis herontdekken opent een onvermoed spiritueel perspectief waarin ons leven, met vallen en opstaan, in relatie tot God geplaatst wordt. Het is de bedoeling om deze vaak uitgehold klinkende begrippen opnieuw te laten spreken over wie God en mens ten diepste zijn. In de traditie zijn verschillende metaforen ontwikkeld om op te roepen waarover het in de vergeving van de zonden gaat. In onze lezing zullen we deze presenteren aan de hand van beeldspraak die ontleend is aan de juridische, relationele en medische sfeer. Telkens zal worden nagegaan wat een bepaald soort metaforiek te zeggen heeft over de mens, God en het kwaad. Ook zullen enkele sterktes en limieten van deze wijzen van spreken kritisch belicht worden. Op zoek naar de actuele betekenis van de vergeving van de zonden laten we ons vooral inspireren door de Zwitserse pastoraaltheologe Lytta Basset.

Maart
   - 24 maart: Arnout Malfliet en Kris Gelaude: de kruisweg

Als lijdensbezinning schreef Kris Gelaude meditatieve teksten bij de veertien kruiswegstaties, onder de titel Kruisweg van de liefde (Averbode, 2014). Arnout Malfliet voorzag deze uitgave van veertien passende muziekfragmenten, gaande van barokmuziek tot hedendaagse klassiek. Handel, Cardoso, Tavener, Arvo Pärt, Gabrieli, Bach e.a. wisselen elkaar op een verrassende manier daarin af. In het zicht van de lijdensweek, brengt het beluisteren van tekst en muziek met een summiere toelichting van Arnout, tot een indringende overweging.

April

   - 28 april: Geert Kestens over de Four Quartets van T.S. Eliot (I)

De Four Quartets vormen één van de hoogtepunten van de poëzie in de twintigste eeuw. Prof. Servotte maakte hiervan een mooie vertaling met commentaar. Gedurende twee avonden zal Geert Kestens ons begeleiden bij de kennismaking met deze poëzie.

 Mei
   - 12 mei: Geert Kestens over de Four Quartets van T.S. Eliot (II)


De avonden beginnen altijd om 20 u. en we vragen een bijdrage van 5 euro.

Filosofenfontein
Waverse baan 352
3001 Heverlee
016/407340
Contactpersoon: Marcel Braekers@telenet.be

------