------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------

             Avondprogramma 2019-2020Activiteit van Dinsdag 16 april 2019 is verplaatst naar dinsdag 23 april


Dinsdag 23 oktober 2018 om 20 u.
Antoon Vandevelde, Staat ontwikkelingshulp ontwikkeling in de weg?


Vanuit verschillende invalshoeken kan je argumenteren dat de bewoners van rijke landen morele verplichtingen hebben tegenover arme landen. Hiermee is nog niet gezegd hoe die verplichtingen concreet moeten ingevuld worden. Er is de officiële ontwikkelings-samenwerking, van land tot land, er zijn de internationale instellingen en de niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en daarnaast zijn er tal van relatief kleine privé-initiatieven. Goedbedoelde hulp kan ongewenste effecten hebben: afhankelijkheid, culturele ontwrichting, zijdelingse steun aan ondemocratische regimes. Antoon Vandevelde, filosoof en econoom, bespreekt de problematiek van rijk en arm in een geglobaliseerde wereld.

Antoon Vandevelde (°1952) doceert aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en het Centrum voor Economie en Ethiek van de KU Leuven. In 2017 publiceerde hij
Het geweld van geld: op zoek naar de ziel van de economie.


Woensdag 7 november 2018 om 20 u.
Réginald Moreels en Roger Burggraeve, Gesprek over goed en kwaad


In 2017 publiceerde Réginald Moreels Is de mens slecht? Essay over goed en kwaad. Als oorlogschirurg heeft hij het kwaad van heel nabij gezien.
In januari 2014 sprak prof. em. Roger Burggraeve in Filosofenfontein over “De vele gezichten van het lijden, onze verantwoordelijkheid en de zinvraag.” Hij publiceerde talrijke boeken, bijdragen en artikels over het ethisch en metafysisch denken van zijn leermeester Emmanuel Levinas. Niemand blijft onberoerd bij het existentiële probleem van goed en kwaad. Deze avond is een gesprek tussen iemand die de zeer harde realiteit heeft meegemaakt en iemand die veel gewerkt heeft rond zingeving.


Réginald Moreels (°1949) is chirurg. Hij was medeoprichter van de Belgische afdeling van Artsen Zonder Grenzen. Hij zetelde in de Senaat en was staatssecretaris en vervolgens minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Roger Burggraeve (°1942) is Salesiaan van Don Bosco. Tot zijn emeritaat doceerde hij theologische ethiek aan de KU Leuven. In mei 2018 verscheen in samenwerking met Linus Vanlaere de herwerkte versie van
Gekkenwerk, kleine ondeugden voor zorgdragers.


Dinsdag 13 november 2018 om 20 u.
Marc De Kesel over ‘Zelfloos: de mystieke afgrond van het moderne Ik'


Het grootste obstakel op het pad van de mysticus is het eigen Ik. Hij moet leeg worden van zichzelf. Maar wie, tenzij een sterk Zelf, kan zoiets aan? In de spiritualiteit en mystiek zoeken velen vandaag een tegenwicht tegen de sterke nadruk op het Zelf die de moderniteit van ons eist. Maar is onze fascinatie voor zelfloosheid geen list om dat Zelf van ons nog sterker te maken? In Zelfloos: de mystieke afgrond van het moderne Ik onderzoekt Marc De Kesel enkele donkere kamers van de mystieke traditie om hieromtrent opheldering te krijgen. Met o.a. een essay over de film ‘Silence’ van Martin Scorsese. Een boek voor zinzoekers die zich willen bevrijden uit conceptuele kaders en starre dogma’s.

Marc De Kesel is filosoof en publiceerde over religie- en mystiektheorie. Hij is verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.


Dinsdag 4 december 2018 om 20 u.
Luc De Saeger over Paulus: ‘wij moesten nog leren alleen op God te vertrouwen.


Paulus is niet te beroerd om aan de christenen in Korinthe te vertellen dat hij zich onlangs in een penibele situatie bevond en dat die hem geconfronteerd heeft met de grenzen van zijn vertrouwen in God. Hij schrijft: ‘wij hebben het zwaar te verduren gehad, boven onze krachten, zodat we zelfs wanhoopten aan ons leven. Werkelijk, wij beschouwden ons reeds als ten dode opgeschreven. Wij moesten leren niet op onszelf te vertrouwen maar alleen op God, die de doden ten leven wekt.’ (2Kor. 1:8-9)
Het intrigeert dat deze uitspraak komt uit de mond/pen van iemand die we kennen als de grote verkondiger van het geloof in Christus. Paulus is op dat ogenblik geen prille bekeerling maar iemand die zich zo’n twintig jaar eerder op weg naar Damascus geroepen wist door Christus om hem onder de volkeren buiten Palestina bekend te maken, een man die naar de vijftig toegaat en al heel wat wederwaardigheden – omwille van de verkondiging van Christus – is tegengekomen. Zo iemand komt to het besef en de bekentenis dat hij nog moest leren zich volledig te verlaten op een God die doden tot leven wekt en op wiens kracht je dus kan vertrouwen als je in gevaar en angst verkeert.
En het intrigeert misschien nog meer dat dit niet de eerste keer is dat Paulus botst op zijn worsteling om zich in de neteligste situaties te verlaten op God. Kort maar heel openhartig vertelt hij over een gebeuren tien jaar eerder (2Kor. 12,8-9).
We bekijken aandachtig deze teksten en gaan uitgebreid in op wat dit getuigenis van Paulus kan betekenen voor onze eigen geloofsgroei. De heftige en rotsvaste Paulus wordt zo een tochtgenoot en iemand die troost en bemoediging biedt.

Luc De Saeger is specialist Nieuw Testament en bereidt een publicatie voor over de Galatenbrief van Paulus.Dinsdag 15 januari 2019 om 20 u.
Reine Wellens, een keuze uit de poëzie van Wislawa Szymborska
GEANNULEERD

Wyslawa Szymborska, die wel eens de Mozart van de poëzie genoemd wordt, ontving in 1996 de Nobelprijs literatuur voor “poëzie die met ironische precisie de historische en biologische context aan het licht brengt in fragmenten van menselijke realiteit”. Haar tedere maar intellectuele perceptie van de “condition humaine” wordt gekleurd door sceptisme over de vruchteloosheid van wat mensen ondernemen en het unieke van ieders bestaan.

Reine Wellens is licentiate Wijsbegeerte en Letteren en geeft vele avonden over poëzie.

Dinsdag 12 februari 2019 om 20 u.
Manu Gerard over populisme: Niks aan de hand of terug naar de jaren ’30?


Wat zijn de kenmerken van populisme wanneer er zowel sprake is van rechts als van links populisme? Soms wordt er een onderscheid gemaakt tussen het populisme als een manier van optreden en het populisme als een politieke strekking met een eigen inhoud. In het eerste geval kunnen alle politieke strekkingen wel populistische trekjes vertonen. Als het om de inhoud gaat is het ontegensprekelijk zo dat populisme vooral gesitueerd wordt binnen het (extreem-) rechtse gedachtegoed. Dikwijls wordt de ‘populistische golf’ van het voorbije decennium zelfs vergeleken met de beruchte ‘jaren dertig’ en de opkomst van het fascisme. Wat moeten we daarvan denken? En als dat zo zou zijn, kunnen we dan iets leren van die jaren dertig? Of zijn de verschillen tussen toen en nu toch nog voldoende groot om de desastreuze afloop van de jaren dertig te vermijden? Of niet? En wat moeten we dan denken van de stelling van de Belgisch-Britse filosofe Chantal Mouffe dat populisme geen bedreiging is voor de democratie maar juist de democratische waarden in ere wil herstellen?

Manu Gerard is emeritus KU Leuven, historicus en expert in de recente politieke geschiedenis


Dinsdag 26 februari 2019 om 19 u.
Filmavond: Spotlight: Amerikaanse film uit 2015 vanTom McCarthy

in het Jezuïetenhuis, Waverse baan 220 Heverlee

Sterke verfilming van het ware verhaal van de onthullingen van een groep onderzoeksjournalisten van The Boston Globe in 2001 over kindermisbruik in de Kerk in Massasuchetts. De zaak kwam aan het rollen toen een nieuwe hoofdredacteur informeerde of er ooit een follow-up was gemaakt van dat ene verhaal over een mogelijk pedofiele priester. Niet echt, was het antwoord. Het speciale Spotlight-team dat een paar jaar eerder was opgezet voor langdurige onderzoeksprojecten kwam na veel graafwerk, tegenwerking en pijnlijke gesprekken met slachtoffers tot de ontdekking dat het om een praktijk ging die systematisch buiten de openbaarheid werd gehouden. Het gaat daarbij om een vervlechting van kerkelijke, politieke en justitiële instellingen, macht en invloeden. Voor wie deel uitmaakt van de kerk en zich er (in min of meerdere mate) mee vereenzelvigt is het een erg confronterende film. Anderzijds is de film genuanceerd en gebaseerd op ware feiten die geleid hebben tot een groot schandaal in de V.S. en tot een ander beleid in de kerk.

Inleiding en bespreking o.l.v. Jacques PerquyDinsdag 12 maart 2019 om 20 u.
Waldo Geuns over de musicus Arvo Pärt


Hoe komt het dat de muziek van Arvo Pärt zoveel mensen aanspreekt? Ligt het aan de onderliggende boodschap van vrede, verdraagzaamheid en liefde? Hoe komt het dat zijn minimale melodieën lijkend op het geluid van klokjes (tintinnabuli), ons makkelijk in een meditatieve sfeer brengen?
Waldo Geuns brengt op de piano fragmenten van composities van Pärt en vertelt over diens religieuze inspiratiebronnen en over de invloed die Pärt heeft op de hedendaagse klassieke en moderne muziek.

Waldo Geuns is in binnen- en buitenland actief als pianist, filosoof en musicoloog, drie disciplines die voor hem onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hij studeerde piano bij o.a. Jan Michiels, Hans Leygraf, André De Groote en Wieslaw Szlachta en was jarenlang gids in het Muziekinstrumentenmuseum (MIM) in Brussel. Nu is hij huismuzikant van het Hollands College van de KU Leuven en de redacteur van Flagey.


Dinsdag 23 april 2019 20 u.
Arlette Gieraerts over geloofsopvoeding bij jongeren

Terwijl vroeger het Christendom in het hart van onze cultuur zat, is het vandaag een extra-cultureel gegeven dat wordt teruggedrongen naar het privé-domein en waaraan men geen betekenis wil toekennen in de opbouw van de samenleving.
Godsdienstleerkracht zijn is een delicate opdracht geworden want ‘ons publiek’ vraagt er niet om. Arlette Gieraerts zal toelichten wat voor haar het doel van de godsdienstles en de rol van de godsdienstleerkracht is. Met heel concrete voorbeelden uit de les, zal zij beschrijven hoe zij jonge mensen wil openmaken voor het religieuze en helpen in hun vorming en zoektocht naar hun identiteit.

A. Gieraerts is werkzaam in de eerste graad van het Heilig Hartinstituut Heverlee en doceert naast godsdienst ook het vak mens en samenleving.

Dinsdag 7 mei 2019 20 u.
Peter Baekelmans over Boeddhisme.

Het Boeddhisme kent vele stromingen en gaat terug op oudste ervaringen van zin zoeken. Er is het Grote en het Kleine Voertuig, er is het zoeken via goden en rituelen en het boeddhisme dat via beeldloosheid tot verlichting tracht te komen. Daarbij is er ook de vraag welke relatie dat alles heeft met het christendom. Daarin probeert Peter Baekelmans ons wegwijs te maken.

Peter Baekelmans is scheutist die naast zijn priesteropleiding een opleiding kreeg in Japan en boeddhisme doceert in Rome en Leuven. Hij publiceerde o.a. een boek over de vraag naar een eenheidservaring voorbij de vele religies.

Info:
Marcel Braekers (marcel.braekers@telenet.be)
Filosofenfontein
Waverse baan 352
3001 Heverlee
Tel. 016/407340

------