• Voor de meest recente zondagsvieringen Klik hier

230115

2e zondag door het jaar (2023) – Hij is het lam Gods

 

Johan Fevery

Welkom, beste vrienden. 

Laat ons deze gemeenschapsviering stellen onder de bescherming van de Vader, de Zoon en de H. Geest, en beginnen wij met het

Openingslied nr 104. Gezegend dit uur,

Het evangelie van vandaag vertelt hoe Jezus door Johannes gedoopt wordt en hoe Johannes getuigt dat Jezus de Zoon van God is. Dit is een van de vele getuigenisverhalen, die wij recent gehoord hebben, terwijl er verder in de evangelies getuigd wordt door de evangelist Johannes en door de apostelen Andreas en Petrus dat Jezus de Messias is.

Laten wij bidden

Hier zoeken wij
nieuw vuur in oude woorden
ook voor hen
die alle zoeken verleerd zijn
en voor wie ...
alle vuur is gedoofd.
Hier zoeken wij
nieuw vuur in oude woorden
om zelf opnieuw
de weg naar U te vinden
en in het volste vertrouwen omgang te hebben met U.

Zingen we nu Lied 839:  Gij,Gij peilt mijn hart

 

Als eerste lezing luisteren we naar een fragment uit Psalm 40, een psalm van David: Vertrouwen op Gods genade, daarna zingen we Lied 128.

Lang heb ik de HEER verwacht,

Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.

Hij trok mij op uit modderig slijk;

Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast.

Velen zullen het zien en op de HEER vertrouwen.

Mijn God, veel wonderen hebt Gij gedaan,

want ontelbare rampen en ongerechtigheden hebben mij getroffen,

en ik heb ze niet kunnen overzien.

HEER, kom mij spoedig te hulp,

U bent mijn Helper en mijn Bevrijder. mijn God, wacht niet langer !

Lied 128. Heel het duister

 

Evangelie volgens Johannes 1; 29-34.

 

Homilie:

Wij als rationalisten zijn geneigd deze tekst als een feitenverhaal te lezen, maar de Joden zijn vertellers en de evangelist Johannes als christen en Jood heeft dit evangelie omstreeks het jaar 100 neergeschreven als een geloofsbelijdenis.  In een verhaaltrant probeert hij weer te geven wat in feite niet te verwoorden is. Niemand heeft God ooit gezien maar Johannes wil de relatie van de Vader en de Zoon als toonbeeld stellen voor de relatie van God tot de mensen.

Toen ik de eerste zin van het evangelie aandachtig las, schrok ik wel even. Hij is het lam Gods. Een lam is voor mij  fragiel, zonder kracht en een dergelijk beeld heb ik niet van Jezus. Maar het lam staat symbool voor de bevrijding omdat het bloed van het mannelijke lam op de vooravond van de tocht uit Egypte op de deurposten moest gestreken worden, zodat de engel des doods voorbij zou gaan aan de huizen die met dit bloed getekend waren. Daardoor staat het lam symbool voor Israëls bevrijding uit de slavernij van Egypte, en in het christendom staat het lam symbool voor bevrijding van de slavernij van de zonde.

Verder lezen wijHij is het lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.  Velen onder ons zijn opgevoed met de erfzonde en met het beeld van een zondige mens en de dreiging van vuur en hel. Misschien moeten wij zondig anders interpreteren; eerder als het stellen van elke daad of intentie die ingaat tegen Gods manier om met de mensen om te gaan, als een mislukking om het Rijk Gods op aarde te versterken.

En dopen is nu juist het rituëel waarbij men aangeeft een nieuw begin te maken. Dopen of onderdompeling is van oudsher een joods rituëel voor iemand die tot inzicht kwam. De gedoopte neemt afscheid van zijn vorig leven en begint een nieuw leven. De kerk heeft dit doopsel met water behouden maar heeft er een zalving aan toegevoegd als symbool voor de doop met de H. Geest. Johannes de Doper zegt immers die na mij komt zal dopen met de Geest”, en ook Jezus sprak tot Nicodemus: “Voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan” en tot zijn leerlingen sprak Hij: ga op weg en maak alle volkeren tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de H Geest”.

Naast de doop met de Geest heeft Jezus ons een nieuw teken gegeven: het gemeenschapsmaal ingesteld tot zijn gedachtenis

Dit evangelie is een vervolg op de getuigenis door de engel aan de herders “Vandaag is jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer (Lc 2;11)” en de Doper zegt “ ik getuig dat Hij de Zoon van God is”.Daarmede verwijst hij naar de identiteitsrelatie Vader-Zoon. Dergelijke getuigenis is typisch voor het evangelie van Johannes, dat begint met In het begin was het Woord en het Woord was God (Jo 1,1) en het Woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond,...en wij hebben gezien de grootheid van de enige Zoon van de hemelse Vader.” (Jo 1;14). Johannes heeft zijn evangelie geschreven met als doel opdat wij zouden geloven dat Jezus, de Messias, de Zoon is van God” (Jo 20; 31). Voor de Joden komt dit over als een vloek. Jezus benoemen als Messias, als de Zoon van God, is ongehoord, en volgens de meeste Joden zal de Messias pas komen op het einde der tijden terwijl Jezus zegt: ....Het Heil is hier nu al onder u of  Het Rijk Gods is al begonnen.

Hoe getuigt Jezus over zichzelf?  Meestal spreekt Hij over de Mensenzoon of de Gezondene van de Vader die doet wat de Vader hem opgedragen heeft. Eenmaal spreekt Hij over zichzelf als de messias, de gezalfde, namelijk wanneer de samaritaanse vrouw bij de bron, zegt “ik weet wel dat de messias zal komen... (Jo 4; 26) en dan antwoordt Jezus “dat ben ik die met je spreekt”. Jezus gebruikt meestal de term de Mensenzoon, wat verwijst naar zijn wezenlijke gerichtheid op de evenmens. Frédéric Lenoir in zijn boekje “Socrate, Jésus, Bouddha” zegt veel bewondering te hebben voor deze “trois maîtres de vie” maar het meest voor Jezus omwille van zijn empathie, zijn zich omkeren naar de andere in plaats van het eigenbelang voorop te stellen.

In de tijd van Johannes de Doper keken de Joden uit naar de komst van een redder, een nieuwe Koning David die vijanden zou overwinnen. De Joden werden al vijf eeuwen onderdrukt door de grootmachten van het Nabije Oosten, en tenslotte door Rome. De Doper vroeg zijn toehoorders zich voor te bereiden op de komst van de redder door meer te leven volgens de Thora. Jezus echter sprak in andere termen vanuit een zo intense verbondenheid met God, dat zijn toehoorders erdoor aangegrepen werden en dit tot ergernis van de Joodse leiders. Want wat Hij op grond van zijn Godservaring verkondigde, was vaak anders dan wat zij op grond van de joodse overlevering voorstonden.

We kunnen ons afvragen waarom Jezus zich laat dopen? Om Johannes te steunen? Zeker, maar men kan het ook zien als een ommekeer in Jezus’ eigen leven, als het begin van een nieuwe richting, in zijn evolutie van mogelijks jonge timmerman in Nazareth naar een nieuwe weg omdat hij zich geroepen voelde de aanwezigheid van God tussen de mensen zichtbaar te maken. Jezus zegt dat Hij de gezondene is van de Vader, die doet wat de Vader hem opgedragen heeft. Misschien wist Hij zelf nog niet welke weg God voor Hem bereid had, en trok Hij zich daarom na de doop terug in de eenzaamheid van de woestijn om in gebed na te denken over zijn roeping.

Dit evangelie van getuigenissen kunnen wij misschien ook op onszelf betrekken. Zijn we soms niet teveel bezig met de vraag hoe anderen ons zien, in plaats van met de vraag of we wel leven volgens onze voornemens. Laten wij ons bepalen door de omgeving, door de “trend, de mode”?  Wij zijn gedoopt met de Geest, maar komt die wel tot zijn recht?  Staan wij genoeg open om God, die innerlijke bron van liefde in ons, te laten spreken, om ons te laten inspireren door zijn Geest? Proberen we zoals Jezus ons te keren tot de andere en onze verantwoordelijkheden op te nemen? We kunnen niet de ganse wereld gelukkig maken, maar laat ons beginnen met wie rondom ons leeft, met wie ons pad kruist.

TAFELGEBED: 156.    Na de communie Lied  765 Stilte nu.

 

Geloofsgetuigenis als Slotgebed:

Ik vertrouw op God, oorsprong van ons bestaan, en bron van het goede in ons.

Hij heeft zich in de wereld kenbaar gemaakt in Jezus van Nazareth, die getoond heeft hoe een rijk van recht en rechtvaardigheid voor ieder mens kan bewerkstelligd worden.

Dit bracht Hem in conflict met de heersende machthebbers, die Hem gekruisigd en gedood hebben, maar na zijn lichamelijke dood bleef Hij meer dan ooit aanwezig.

Gods Geest en Jezus’ handelen hebben zijn leerlingen dermate geïnspireerd dat zij een gemeenschap van gelijkgezinden vormden, die later kerkgemeenschap werd. 

Ik blijf vertrouwen dat deze kerkgemeenschap Jezus’ levenswijze blijvend zal bevorderen door de kracht van Gods Geest.

 

En mag ik nu aan pater Marcel vragen de Geest over ons af te smeken.

Contactinformatie

©2005-2024 Filosofenfontein

✉️   info@filosofenfontein.be

Ondernemingsnummer: 0775.603.387

Bankgegevens:"FIFO Heverlee" 

KBC: BE11 7340 3906 5848

Volg ons op Sociale media

QR Code

Door je camera op deze code te houden krijg je het adres van deze website op je smartphone of tablet. Dan kan je de hele website bekijken.